Voor welke doeleinden kan ik de informatie die een drone heeft verzameld gebruiken?

Terug naar het FAQ-overzicht

Krachtens artikel 4, §1, 2° van de Privacywet dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren,  met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden.

Krachtens dit principe is het aangewezen om de beelden en informatie die de verantwoordelijke voor de verwerking heeft ingezameld, uitsluitend te gebruiken voor de verwezenlijking van de gerechtvaardigde doeleinden. Daaruit vloeit voort dat het bespioneren van derden, illegale controles, schending van de intimiteit van anderen geen aanvaardbare doeleinden zijn.

Bovendien mogen de verzamelde gegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Dit brengt dus met zich mee dat het eerste doeleinde van de inzameling welbepaald moet zijn zodat hiervan niet wordt afgeweken.

Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een drone bij een openbare manifestatie om audiovisuele luchtbeelden te filmen bedoeld om het evenement te promoten, is het uitgesloten dat deze beelden zouden dienen om personen te identificeren of voor nog andere doelen die niet binnen de redelijke verwachtingen vallen van deze personen.

Hier vestigt de Privacycommissie de aandacht op het feit dat de toepassing van het begrip "redelijke verwachtingen" van de betrokken persoon in andere domeinen soms nu al moeilijkheden oplevert en waarschijnlijk nog meer discussies zal losweken bij het gebruik van drones.

Immers, wanneer er tijdens een evenement beelden worden gedraaid met een vaste camera, zal het voor een persoon meestal gemakkelijk zijn om de aanwezigheid van die camera op te merken, zich te richten tot de person die filmt of tot zijn eventuele collega’s, de doeleinden van de beeldopnames te kennen – of om te minste te kunnen vragen waaruit ze bestaan (journalistiek, beeldopname, documentaire, audiovisuele realisatie, promotiefilm, …), en om zich ertegen te verzetten dat hij wordt gefilmd.

Daarentegen zijn de omstandigheden totaal anders wanneer een drone de beelden maakt. De betrokken personen zijn er zich immers niet altijd van bewust of zijn niet altijd verwittigd dat ze door een drone worden gefilmd, noch dat hun afbeelding kan hergebruikt worden op diverse dragers (internet, televisie, geschreven pers) of voor andere doeleinden (reportage, journalistiek, promoten van evenementen, …).

De Privacycommissie is daarom van mening dat het begrip "redelijke verwachtingen" een strikte interpretatie moet krijgen. In de veronderstelling dat het gebruik van drones in het luchtruim geliberaliseerd of dat het regime versoepeld wordt, is het onaanvaardbaar dat de mogelijkheid dat een individu gefilmd wordt vanwege het simpele feit dat hij aanwezig is in een openbare ruimte of een voor het publiek toegankelijke ruimte, ertoe zou leiden te besluiten dat de beeldopnames binnen de redelijke verwachtingen van het individu vallen. De technologische evolutie mag er niet toe leiden dat de verwachtingen van de burgers inzake privacy worden verminderd omwille van het feit dat de inzameling van hun persoonsgegevens gemakkelijker, discreter en minder omkaderd is geworden.

Het is nu net om dergelijke gegevensverwerkingen te omkaderen dat de Camerawet werd aangenomen. Deze wet is een specifieke wetgeving met als doel de verwerking van beelden beter te omkaderen, omdat dergelijke verwerkingen bijzonder intrusief zijn voor de privacy van het individu. De verplichting om een pictogram te plaatsen als verwittiging voor de aanwezigheid van een camera heeft heel precies tot doel het individu ervan te verwittigen dat hij kan gefilmd worden. Hierdoor wordt ieder debat over zijn redelijke verwachtingen vermeden.

Taxonomy: