Visie en missie van de Privacycommissie

Visie van de Privacycommissie

De Privacycommissie wil in haar denken en handelen bepalend zijn voor de evenwichtige vrijwaring van het fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer over de visie van de Privacycommissie

Missie van de Privacycommissie

Het is de ambitie van de Privacycommissie voortdurend te kunnen optreden als erkend leider op het gebied van privacybescherming, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Ze wil zo fungeren als een onmisbaar referentiepunt dat zoveel mogelijk diensten verleent op een efficiënte en performante manier.

Daarom werkt ze mee aan het opstellen van relevante normen wat informatiebeveiliging en privacybescherming betreft. Ze staat met name in voor de ontwikkeling van en het toezicht op deze normen en waakt erover dat ze goed worden toegepast.

De verschillende taken van de Privacycommissie zijn bedoeld om het nodige evenwicht te behouden en zijn onderverdeeld in vijf grote activiteitsdomeinen.

Wat zijn de activiteitsdomeinen van de Privacycommissie?

Rol van de Privacycommissie

De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat de verwerking van persoonsgegevens beheert. Ze past zich aan de evolutie van haar tijd aan, en werkt snel en dynamisch.

Meer over de rol van de Privacycommissie