Vacante betrekkingen oktober 2017

In de maand oktober 2017 zal de Privacycommissie binnen haar administratie 4 statutaire ambtenaren aanwerven: een Directieassistent Communicatie, een Bestuursassistent, een Directieassistent Informatieverantwoordelijke en een Directieassistent Organisatie en Resources Management. De inschrijvingen worden op 16/10/2017 afgesloten.

In de loop van de maand oktober 2017 zal de Commissie overgaan tot de aanwerving van 4 statutaire ambtenaren binnen haar administratie :

 1. Directieassistent Communicatie FR (code 2017 B8/1/F) ;
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Franstalige taalrol
  (meer informatie/functieprofiel)

 2. Bestuursassistent NL (code B1/1/N) ;
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Nederlandse taalrol
  (meer informatie/functieprofiel)

 3. Directieassistent Informaticaverantwoordelijke NL (code 2017 B8/1/N);
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Nederlandse taalrol
  (meer informatie/functieprofiell)

 4. Directieassistent Organisatie & Resources Management NL (code 2017- B8/2/N).
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Nederlandse taalrol
  (meer informatie/functieprofiel)


De aanwerving geschiedt door middel van een vergelijkend examen. De laureaten treden in dienst in hoedanigheid van stagedoende ambtenaar.  De wervingsreserve blijft 1 jaar geldig (twee maal verlengbaar met zes maanden).

De Commissie is een onafhankelijk orgaan opgericht bij de wet van 8 december 1992 en sedert 26 juni 2003 ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Commissie wordt ondersteund door een administratie (secretariaat van 58 personen) waarvan de ambtenaren worden benoemd door de Commissie.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer :

 • verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties;
 • verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van persoonsgegevens, aan de bevoegde instanties;
 • controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt;
 • informeert en verleent bijstand aan de betrokken personen bij de uitoefening van hun rechten en plichten;om bij te dragen tot de evenwichtige vrijwaring van het grondrecht van elkeen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De Privacycommissie bevindt zich momenteel in een veranderingstraject gelet op het nieuw Europees regelgevend kader (AVG) dat van toepassing wordt op 25 mei 2018. Dit traject zal invloed hebben op de structuur en de werking van de Commissie.

Aan de benoemingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 oktober 2017 zijn voldaan.

I. Algemene vereisten

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om benoemd te worden als stagiair:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de algemene en functiespecifieke competenties voldoen;
 • aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

II. Bijzondere vereisten per vacante betrekkingen

De gedetailleerde functiebeschrijvingen met de resultaatgebieden, generieke en functiespecifieke competenties van de 4 functies, kunnen aangevraagd worden bij de personeelsdienst van de Privacycommissie (elisabeth.nam@privacycommission.be) en zijn ook te consulteren op de website van de Privacyommissie, zoals hierna aangegeven.

III. Gelijke kansen en diversiteit

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

Stuur ons tijdig uw attest door indien u hierover beschikt.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

IV. Examen procedure

Het vergelijkend examen zal plaatsvinden in de loop van de maand oktober 2017.

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Ze bestaan uit een kennisproef over de materie met een voorbereidingstijd en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt.  Op het geheel, wordt de proef over de materie beoordeeld op 20 punten.  Om te slagen dient de kandidaat minimum 12 punten te behalen. De beoordeling van de vereiste generieke en specifieke competenties gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding “ geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”.

Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde.  Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep en eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten.  Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

Op schriftelijk verzoek (brief of E-mail) bij de personeelsdienst kan het examenreglement alsook de samenstelling van de examencommissie worden verkregen.

V. Inschrijving uiterste datum: 16/10/2017

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, enkel door een aangetekende brief aan de Voorzitter van de Commissie, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

De datum van poststempel geldt als bewijs.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam@privacycommission.be. De vacante betrekkingen, de functiebeschrijvingen  en het examenreglement zijn eveneens te consulteren op de  website van de Commissie : www.privacycommission.be/nl/vacatures.