Vacante betrekkingen januari 2018

In de loop van de maand januari zal de Privacycommissie binnen haar administratie 7 statutaire ambtenaren aanwerven: 6 Rechtskundige adviseurs en 1 Adviseur Informatietechnologie en Informatieveiligheid. De inschrijvingen worden op 11/01/2018 afgesloten.

Naar aanleiding van de nietigverklaring van de wervingsproef betreffende de rechtskundige adviseurs (code 2017 A/3/F en code 2017 A/3/N) die plaatsvond op 21/11/2017 en doordat wij onvoldoende kandidaturen ontvingen voor de functie van adviseur informatietechnologie en informatieveiligheid FR (code 2017 A/2/F), wordt een nieuwe oproep tot kandidaturen gelanceerd.

In de loop van de maanden januari 2018- februari 2018 zal de Privacycommissie overgaan tot de aanwerving van 7 statutaire ambtenaren binnen haar administratie :

 • 5 Rechtskundig Adviseurs FR (code 2017 A/3/F)
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Franstalige taalrol
  (meer informatie)
 • 1 Rechtskundig Adviseur NL (code 2017 A/3/N)
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Nederlandstalige taalrol
  (meer informatie)
 • 1 Adviseur Informatietechnologie en Informatieveiligheid FR (code 2017 – A/2/F)
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Nederlandstalige taalrol
  (meer informatie)

De kandidaten die reeds hun kandidatuur hebben ingediend naar aanleiding van de vorige oproep tot kandidaten (codes 2017 A/3/F en 2017 A/3/N) en van wie de kandidatuur geldig blijft, dienen hun kandidatuur niet opnieuw in te dienen in het raam van de huidige oproep doch enkel hun kandidatuur te bevestigen per e-mail of per brief binnen de vastgestelde termijn (11/01/2018).

De aanwerving geschiedt door middel van een vergelijkend examen. De laureaten treden in dienst in hoedanigheid van stagedoende ambtenaar.  De wervingsreserve blijft 1 jaar geldig (twee maal verlengbaar met zes maanden).

De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan opgericht bij de wet van 8 december 1992 en sedert 26 juni 2003 ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Privacycommissie wordt ondersteund door een administratie (secretariaat van 58 personen) waarvan de ambtenaren worden benoemd door de Privacycommissie.

De Privacycommissie:

 • verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties;
 • verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van persoonsgegevens, aan de bevoegde instanties;
 • controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt;
 • informeert en verleent bijstand aan de betrokken personen bij de uitoefening van hun rechten en plichten

om bij te dragen tot de evenwichtige vrijwaring van het grondrecht van elkeen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De Privacycommissie bevindt zich momenteel in een veranderingstraject gelet op het nieuw Europees regelgevend kader (AVG) dat van toepassing wordt op 25 mei 2018. Dit traject zal invloed hebben op de structuur en de werking van de Privacycommissie.

Aan de benoemingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 januari 2018 zijn voldaan.

I. Algemene vereisten

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om benoemd te worden als stagiair:

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
 • van onberispelijk gedrag zijn;
 • zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de algemene en functiespecifieke competenties voldoen;
 • aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

II. Bijzondere vereisten per vacante betrekkingen

De gedetailleerde functiebeschrijvingen met de resultaatgebieden, generieke en functiespecifieke competenties, kunnen aangevraagd worden bij de personeelsdienst van de Privacycommissie (elisabeth.nam@privacycommission.be) en zijn ook te consulteren op de website van de Privacycommissie, zoals hierna aangegeven.

III. Gelijke kansen en diversiteit

De Privacycommissie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

Stuur ons tijdig uw attest door indien u hierover beschikt.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

IV. Inschrijving uiterste datum: 11/01/2018

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend met een aangetekende brief aan de Voorzitter van de Privacycommissie, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

De datum van poststempel geldt als bewijs.

De kandidaten die reeds hun kandidatuur hebben ingediend naar aanleiding van de vorige oproep tot kandidaten (codes 2017 A/3/F en 2017 A/3/N) en van wie de kandidatuur geldig blijft, dienen hun kandidatuur niet opnieuw in te dienen in het raam van de huidige oproep doch enkel hun kandidatuur te bevestigen per e-mail of per brief binnen de vastgestelde termijn (11/01/2018).

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam@privacycommission.be. De vacante betrekkingen, de functiebeschrijvingen  en het examenreglement zijn eveneens te consulteren op de  website van de Privacycommissie  : https://www.privacycommission.be/nl/vacatures