Algemeen

De Privacycommissie duidt haar eigen vertegenwoordigers aan binnen de sectorale comités. De andere leden worden aangesteld door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het mandaat van de leden geldt voor een hernieuwbare periode van 6 jaar. Alle leden van het comité zijn op een of andere wijze deskundig in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van persoonsgegevens.

De sectorale comités worden in principe voorgezeten door de voorzitter van de Privacycommissie.

De voorzitter van ieder sectoraal comité moet erover waken dat de beslissingen van zijn comité de algemene standpunten van de Privacycommissie niet tegenspreken. Hij kan daarom de behandeling van een dossier opschorten en ter beoordeling voorleggen aan de Privacycommissie.

De sectorale comités zien er in hun sector op toe dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. De bevoegdheden van deze comités kunnen wel verschillen.

De sectorale comités stellen ieder jaar een verslag op over hun werkzaamheden, dat wordt gepubliceerd in het algemene jaarverslag van de Privacycommissie.

Tenzij een andere regeling is getroffen, worden de sectorale comités ondersteund door het secretariaat van de Privacycommissie.