Publieke consultatie over aanbeveling gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

De Privacycommissie legt haar “Ontwerp van aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging” voor aan een voorafgaande publieke consultatie.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( “AVG”) voorziet in de verplichting tot het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (“GEB”) in specifieke gevallen.

Omdat deze nieuwe verplichting een heel aantal praktische vragen oproept, besliste de Privacycommissie om een aanbeveling uit eigen beweging uit te brengen. Het opzet van deze aanbeveling is om een eerste antwoord te bieden op de praktische vragen die u, als verwerkingsverantwoordelijke of andere actor, zich stelt inzake de uitvoering van een GEB.

Vooraleer een definitieve aanbeveling uit  te brengen over dit  thema, wenst de Commissie eerst advies en suggesties in te winnen van de diverse betrokken actoren: verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en betrokkenen. Daarom lanceert de Privacycommissie vandaag ook een publieke consultatie om alle stakeholders de gelegenheid te bieden om hun standpunt mee te delen.

De Commissie verwacht bovendien dat de Groep 29 op relatief korte termijn bijkomende richtlijnen zal uitvaardigen over de methode voor het verrichten van een GEB onder de AVG. De Privacycommissie zal u op de hoogte stellen eenmaal die richtsnoeren van de Werkgroep Artikel 29 gepubliceerd zijn.

Deze publieke consultatie loopt tot 28 februari 2017. Alle opmerkingen zijn welkom per post (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of per e-mail op commission(at)privacycommission.be. De Privacycommissie zal alle feedback in overweging nemen en nadien een definitieve aanbeveling uitbrengen.

Wij kijken er alvast naar uit om uw reacties te ontvangen.