Bevoegdheden en werking van het Statistisch Toezichtscomité

De bevoegdheden van het Statistisch Toezichtscomité worden voornamelijk bepaald door de artikelen 15,15bis, 24septies en 24octies van de Wet van 4 juli 1962. Die wet betreft de openbare statistiek.

Het Statistisch Toezichtscomité is bevoegd om:

  • toe te stemmen in de mededeling door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van gecodeerde studiegegevens aan derden;
  • het vertrouwelijkheidscontract waaronder deze gegevens door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium doorgegeven en door de derde gebruikt mogen worden goed te keuren;
  • aanbevelingen te formuleren;
  • advies te verstrekken over ontwerpen van nieuwe besluiten;
  • bepaalde onderzoekingen te verrichten.

Om mededeling te bekomen moet een gemotiveerde aanvraag worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u op de specifieke pagina over de machtigingsprocedure.

Het Comité komt in principe maandelijks bijeen op de zetel van de Privacycommissie.

De voorzitter van het Comité zorgt voor de dagelijkse leiding en zit de vergaderingen voor. Hij waakt erover dat de beslissingen van het Comité de algemene standpunten van de Privacycommissie niet tegenspreken. Hij kan daarom de behandeling van een dossier opschorten en de vraag voorleggen aan de beoordeling van de Privacycommissie.

Het secretariaat wordt opgenomen door ambtenaren van de Privacycommissie.

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) verstrekt juridisch en technisch advies. Op die manier bereidt de Federale Overheidsdienst de behandeling voor van de aanvragen om gegevens uit de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium mee te delen. Zoals bepaald in de wet, treedt de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie hier op als beheersinstelling.

Over zijn werkzaamheden stelt het Comité ieder jaar een verslag op, dat wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van de Privacycommissie.

Het Statistisch Toezichtscomité is gehuisvest op de zetel van de Privacycommissie: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

De kantoren van de Privacycommissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.