Bevoegdheden en werking van de afdeling Sociale Zekerheid

De bevoegdheden van de afdeling Sociale Zekerheid worden bepaald door artikel 46 e.v. van de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De afdeling Sociale Zekerheid is bevoegd om:

  • toe te zien op de naleving van de bepalingen van de Wet van 15 januari 1990 en diens uitvoeringsbesluiten en het terzake formuleren van aanbevelingen;
  • advies te verstrekken betreffende de doorgifte van statistisch basismateriaal en steekproeven aan onderzoeksinstellingen en betreffende de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid;
  • machtigingen te verlenen voor mededelingen van sociale persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en door de instellingen van sociale zekerheid;
  • klachten te behandelen en geschillen te beslechten met betrekking tot de schending van de rechtsregels waarover ze controle uitoefent;
  • bepaalde onderzoekingen te verrichten.

Over zijn werkzaamheden stelt het Comité ieder jaar een verslag op, dat wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van de Privacycommissie.

De zetel van de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.

 +32 (0)2 741 83 11