Bevoegdheden en werking van de afdeling Gezondheid

De bevoegdheden van de afdeling Gezondheid worden bepaald door artikel 46 e.v. van de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; artikelen 5, 9, 10 en 11 van de Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, artikel 42 van de Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid, artikelen 279 en 285 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 en artikel 156 van de Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.

De afdeling Gezondheid is bevoegd om:

 • toe te zien op de naleving van de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en het terzake formuleren van aanbevelingen;
 • advies te verstrekken inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen;
 • machtigingen te verlenen voor mededelingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen:
  • mededelingen aan derden van gegevens met betrekking tot de medische activiteiten van de ziekenhuizen;
  • koppelingen met en mededelingen van gegevens van het Kankerregister;
  • mededelingen van gezondheidsgegevens, met uitzondering van:
   • mededelingen tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in het kader van een behandeling;
   • mededelingen door of krachtens de wet, na advies van de Privacycommissie;
   • mededelingen waarvoor de afdeling Sociale Zekerheid bevoegd is;
   • mededelingen die zijn vrijgesteld door de Koning, na advies van de Privacycommissie;
  • mededelingen van persoonsgegevens door of aan het eHealth-platform, met uitzondering van:
   • mededelingen waarvoor de afdeling Sociale Zekerheid bevoegd is;
   • mededelingen die zijn vrijgesteld overeenkomstig een wettelijke of reglementaire bepaling;
   • mededelingen die zijn vrijgesteld door de Koning, na advies van de Privacycommissie;
   • mededelingen van gecodeerde persoonsgegevens aan bepaalde bestemmelingen overeenkomstig artikel 5, 8° eHealth wet.
  • mededelingen van persoonsgegevens:
   • door het IMA aan derden (met uitzondering van de Permanente Steekproef);
   • door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV aan het KCE;
   • door de Technische cel aan derden.
 • klachten te behandelen en geschillen te beslechten inzake inbreuken op de informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid;
 • bepaalde onderzoekingen te verrichten.

Over zijn werkzaamheden stelt het Comité ieder jaar een verslag op, dat wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van de Privacycommissie.

De zetel van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.

 +32 (0)2 741 83 11