Bevoegdheden en werking van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

De bevoegdheden van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid zijn bepaald door artikel 36bis van de Wet van 8 december 1992. Deze wet beschermt de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het Comité verleent machtiging voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die tot de Federale Overheid behoort. Voor meer informatie over deze machtiging raden wij u aan de specifieke pagina's over de machtigingsprocedure voor individuele machtigingen en voor aansluiting bij een algemene machtiging te lezen.

Het Comité komt in principe maandelijks bijeen op de zetel van de Privacycommissie. Het heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.

De voorzitter van het Comité staat in voor de dagelijkse leiding en zit de vergaderingen voor. Hij waakt erover dat de beslissingen van het Comité de algemene standpunten van de Privacycommissie niet tegenspreken. Hij kan daarom de behandeling van een dossier opschorten en de vraag voorleggen aan de beoordeling van de Privacycommissie.

Ambtenaren van de Privacycommissie verzekeren het secretariaat van het Comité.

De Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) verstrekt aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid juridisch en technisch advies over elke machtigingsaanvraag om elektronische mededeling van persoonsgegevens te verkrijgen van een federale overheidsdienst of een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid behorende tot de federale overheid. De Federale Overheidsdienst treedt hier op als beheersinstelling, zoals bepaald in de wet.

Over zijn werkzaamheden stelt het Comité ieder jaar een verslag op, dat wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van de Privacycommissie.

Het Comité voor de Federale Overheid is gehuisvest op de zetel van de Privacycommissie: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

De kantoren van de Privacycommissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.