Bevoegdheden en werking van het Sectoraal comité van het Rijksregister

De machtigingsbevoegdheden van het Sectoraal comité van het Rijksregister worden bepaald door:

  • artikelen 5 en 16, 15°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
  • artikel 6bis, § 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het Sectoraal comité van het Rijksregister is bevoegd om:

  • toegang te geven tot informatiegegevens van het Rijksregister;
  • gebruik van het rijksregisternummer toe te staan;
  • toegang te geven tot de de informatiegegevens betreffende de vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister;
  • toegang te geven tot de informatiegegevens van het register van de identiteitskaarten;
  • toegang te geven tot de informatiegegevens van het register van de vreemdelingenkaarten.

Als u toegang zou wensen tot een van bovengenoemde registers of het rijksregisternummer zou willen gebruiken, dan raden wij u aan de pagina te raadplegen waarop de machtigingsprocedure wordt uiteengezet. Ook aan de algemene machtigingen die het Sectoraal comité van het Rijksregister verleent, is een aparte pagina gewijd.

Het Comité komt in principe maandelijks bijeen op de zetel van de Privacycommissie. Het heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.

De voorzitter van het Comité zorgt voor de dagelijkse leiding en zit de vergaderingen voor. Hij waakt erover dat de beslissingen van het Comité de algemene standpunten van de Privacycommissie niet tegenspreken. Hij kan daarom de behandeling van een dossier opschorten en de vraag voorleggen aan de beoordeling van de Privacycommissie.

Het secretariaat wordt opgenomen door ambtenaren van de Privacycommissie.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verstrekt juridisch en technisch advies. Op die manier bereidt de Federale Overheidsdienst de behandeling voor van de aanvragen om persoonsgegevens uit het Rijksregister mee te delen, en om het identificatienummer van het Rijksregister te mogen gebruiken. Zoals bepaald in de wet, treedt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hier op als beheersinstelling.

Over zijn werkzaamheden stelt het Comité ieder jaar een verslag op, dat wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van de Privacycommissie.

Het Sectoraal comité van het Rijksregister is gehuisvest op de zetel van de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

De kantoren van de Privacycommissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.