De Privacywet

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

Met diezelfde Privacywet werd ook een onafhankelijk controleorgaan opgericht: de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ook gekend als "de Privacycommissie"). Op grond van deze Privacywet ziet de Privacycommissie er als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd zodat de privacy van de burgers gewaarborgd blijft.

Verder willen we nog meegeven dat de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een aantal malen grondig werd aangepast.

Een eerste wijziging kwam er omdat een Europese richtlijn werd goedgekeurd. Deze richtlijn streefde ernaar om de regels over de bescherming van persoonsgegevens gelijk te stellen in de hele Europese Unie. Bijgevolg moest België, zoals alle andere lidstaten, deze richtlijn omzetten in Belgisch recht. Daarom werd de Wet van 8 december 1992 gewijzigd door de Wet van 11 december 1998.

Ook de Belgische wetgever voerde een belangrijke aanpassing door. Deze tweede wijziging van de Privacywet was broodnodig om de snelle evolutie van onze geïnformatiseerde maatschappij te volgen. Niet alleen de burgers doen meer en meer een beroep op de Commissie, maar ook de overheid vraagt de Commissie vaker om advies over steeds meer gespecialiseerde materies. Elke specifieke sector vereist immers een specifieke deskundigheid. Met de Wet van 26 februari 2003 werden het statuut, de samenstelling en de bevoegdheden van de Privacycommissie aangepast en werden de sectorale comités opgericht.

De niet-officiële coördinatie van de Wet van 8 december 1992 in de Duitse taal werd opgesteld door Zentrale Dienststelle für Deutsche Übersetzungen beim Beigeordneten Bezirkskommissariat in Malmedy.