Machtigingsprocedure bij het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Privacywet omschrijft heel precies op welke manier en onder welke omstandigheden persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt of doorgegeven. Sommige verwerkingen zijn echter zo delicaat, dat ze enkel mogelijk zijn indien daar specifiek toestemming voor wordt gegeven.

Overheidsinstanties of private instellingen die een taak vervullen van algemeen nut kunnen een machtigingsaanvraag indienen bij de Commissie. Vervolgens beslist de Commissie welk sectoraal comité de aanvraag moet behandelen. In deze aanvraag moet natuurlijk duidelijk omschreven zijn:

  • waarom de toegang tot de gegevens nodig is;
  • wie toegang tot de gegevens moet krijgen;
  • voor hoe lang de toegang nodig is.

Het sectoraal comité zal deze aanvraag grondig bestuderen en het doel afwegen aan de belangen van de burger. Afhankelijk daarvan wordt er dan een machtiging (toestemming) verleend of niet.

Wanneer het sectoraal comité een machtiging verleent, wordt/worden de specifieke begunstigde(n) ervan in principe in de beraadslaging vermeld. Die beraadslaging bepaalt de voorwaarden voor gebruik van de gevraagde gegevens, bv. het uitwerken van een veiligheidsbeleid of de aanduiding van een consulent inzake informatiebeveiliging.

Als het sectoraal comité vaststelt dat verschillende publieke of private instanties met een taak van openbaar nut gelijkaardige structurele behoeften hebben m.b.t. gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan verleent het ook machtigingen aan een bepaalde categorie begunstigden zonder hun naam apart te vermelden. Deze machtigingen worden algemene machtigingen genoemd. Het comité bepaalt dan de voorwaarden waaraan een begunstigde uit die categorie moet voldoen om van de machtiging te kunnen genieten. Tot op heden zijn er nog geen algemene machtigingen van dit sectoraal comité.

Alle machtigingsaanvragen worden schriftelijk ingediend bij het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De machtigingsaanvraag moet vergezeld zijn van een evaluatievragenlijst voor een kandidaat-veiligheidsconsulent.