Reclame

Reclame

Er bestaat geen eenduidige wettelijke definitie van het begrip “reclame”. Zo omschrijft de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij reclame als "elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent". De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument definieert reclame dan weer als "elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen". In elk geval staat vast dat "reclame" enger is dan het begrip "direct marketing".

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Reclame