Ik wens als school foto's van leerlingen op de schoolwebsite/in het schoolkrantje te publiceren. Kan dit? Ik wens als vereniging foto's van onze activiteiten op de website van de vereniging of in het ledenblad te publiceren. Kan dit?

Terug naar het FAQ-overzicht

Op grond van de privacywet kan alleen de betrokken persoon zelf beslissen over het nemen en het gebruik van zijn beeltenis en beide zijn enkel mogelijk als de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Indien het gaat om minderjarigen wordt een onderscheid gemaakt naargelang het zogenaamde onderscheidingsvermogen van de minderjarige. Wanneer het gaat over een minderjarige met onderscheidingsvermogen, zou er van een samenwerkingssysteem moeten worden uitgegaan (minderjarige en ouders).

De toestemming moet niet noodzakelijk schriftelijk zijn. Een ondubbelzinnige toestemming is voldoende. U kan dus met andere woorden ook een mondelinge toestemming vragen of zelfs een stilzwijgende (bv. het feit dat een persoon zich laat fotograferen zonder zich hiertegen te verzetten).

Een mondelinge of stilzwijgende toestemming is evenwel moeilijk bewijsbaar en wie voorzichtig wil zijn, tracht dan ook best omwille van bewijsredenen – zoveel als mogelijk – de schriftelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen. Praktisch kan dat door aan de betrokkene bijvoorbeeld een specifiek formulier voor te leggen, dat handelt over het nemen en het gebruik van zijn afbeelding.

De Privacycommissie beveelt een schriftelijke toestemming aan bij het nemen of gebruiken van gerichte beelden in het kader van een besloten kring (bv. school, sportclub, vereniging,...).

In een besloten kring wordt immers een onderscheid gemaakt naargelang de beelden gericht of niet-gericht zijn. Het begrip "gericht" zal veeleer een individuele afbeelding zijn of een afbeelding waarvoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd (bv. de klassieke klasfoto of een individuele foto). Voor gerichte beelden moet op een formulier nauwkeurig worden verwezen naar de soort(en) te nemen foto's/filmpjes, de verspreidingsvorm (intern of extern, via krantje, internet, e-mail,..) en het doel. Verder moeten op dit formulier ook de rechten van de betrokkene worden vermeld, zoals het recht op informatie, toegang, verzet.

Het begrip "niet-gericht" zal eerder moeten begrepen worden als beeldmateriaal dat een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten (bv. een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of een sportactiviteit). Voor niet-gerichte beelden volstaat het om de betrokkene te informeren dat zulke beelden worden genomen, voor welk doel en welke publicatie.