Hoe stelt u zich kandidaat?

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, enkel door een aangetekende brief aan de Voorzitter van de Commissie, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van :

  • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
  • een curriculum vitae;
  • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

De kandidaten die al postuleerden bij de vorige oproep tot kandidaten (Belgisch Staatsblad van 15/06/2017) wier kandidatuur geldig blijft, moeten niet opnieuw hun kandidatuur stellen bij deze nieuwe oproep maar enkel per e-mail of per brief hun kandidatuur bevestigen binnen de termijn als toegekend met de vastgestelde datum voor deze oproep (27/09/2017).

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam@privacycommission.be.