Examensecretariaat

Het examensecretariaat is gevestigd op de zetel van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw Elisabeth Nam:

+32 (0)2 274 48 23
  elisabeth.nam(at)privacycommission.be

De functiebeschrijvingen, het examenreglement en het reglement van orde kunt u op schriftelijk verzoek verkrijgen. Stuur daarvoor een brief of e-mail naar bovenstaand (e-)adres of vul volgend formulier in.