De Privacycommissie in een notendop

Sinds 1 januari 2004 is de Privacycommissie als onafhankelijk controleorgaan ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Privacycommissie telt zestien leden:

  • een voorzitter,
  • een ondervoorzitter,
  • zes vaste leden,
  • acht plaatsvervangende leden.

Alleen de voorzitter en ondervoorzitter hebben een voltijdse functie. De functie van voorzitter is voorbehouden aan een magistraat.

De ondervoorzitter heeft steeds een andere landstaal als moedertaal dan de voorzitter. Onder de leden moeten vier mensen zeker vertegenwoordigd zijn: een jurist, een informaticus en twee personen die beroepservaring hebben met het beheer van persoonsgegevens in respectievelijk de openbare en private sector.

Alle zestien commissieleden worden aangesteld voor een hernieuwbare periode van zes jaar. Ze zijn allen op een of andere manier deskundig in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van persoonsgegevens.

De opdracht van de Privacycommissie is erop toezien dat de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd. De Privacycommissie is een federale instelling, al bestaat er sinds december 2009 ook een Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, die gelijksoortige bevoegdheden uitoefent, maar dan op Vlaams niveau.

Binnen de Privacycommissie zijn sectorale comités ingesteld die toezicht uitoefenen over een specifieke sector.

De Privacycommissie wordt ondersteund door een secretariaat dat bestaat uit een vijftigtal medewerkers.