Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verwerkingsverantwoordelijke

Materieel en territoriaal toepassingsgebied

Moeten de AVG-bepalingen nageleefd worden als er gegevens worden verwerkt? Dit is een belangrijke vraag. Om daarop te kunnen antwoorden, moet het materieel en het territoriaal toepassingsgebied van de AVG nader worden toegelicht.

Materieel toepassingsgebiedTerritoriaal toepassingsgebied

Rechten van de betrokkenen

Klanten en werknemers hebben rechten. Bepaalde rechten zijn al gekend, zoals bijvoorbeeld het recht op toegang of het recht op rectificatie, maar de AVG gaat verder en versterkt niet alleen het bestaande recht maar voert ook nieuwe rechten in. Ook de beroepsprocedures die de betrokkenen kunnen instellen zijn beter uitgewerkt.

Meer hierover

Beveiliging van de verwerking en melding van inbreuken op de beveiliging

De beveiliging van de verwerking is een essentieel element van de AVG. Deze werd overigens verheven tot basisbeginsel van de gegevensbescherming. Uit deze beveligingsverplichting komt de nieuwe verplichting voort om bepaalde inbreuken op de beveiliging aan de Privacycommissie te melden.

 

Meer hierover

Functionaris voor gegevensbescherming

De AVG voert 3 gevallen in waarin een functionaris voor gegevensbescherming moet worden aangeduid. Het is een rol die in de toekomst almaar belangrijker zal worden.

Meer hierover

 

Verantwoordingsplicht (of Accountability)

Dit beginsel is beter gekend onder zijn Engelse naam: accountability. Het belangrijkste doel van die verandering in vergelijking met het bestaande recht is dat de verwerkingsverantwoordelijke nu actief verantwoordelijk is opdat de gegevensverwerkingen overeenkomstig de AVG zullen geschieden.

Meer hierover

 

 

 

 

 

 

 

Doorgiften naar derde landen

Er is geen fundamenteel verschil met het bestaande kader voor gegevensdoorgiften. Het principe blijft hetzelfde: verbod op gegevensdoorgiften buiten de Europese Unie. Doorgiften zijn niettemin toegestaan indien er een adequaatheidsbesluit is, een passend beschermingsniveau of een afwijking. Het is evenwel interessant om kennis te nemen van de onderstaande punten van deze rubriek omdat de AVG nieuwe instrumenten toevoegt om de doorgiften te omkaderen.

AdequaatheidsbesluitenPassende waarborgenAfwijkingen voor specifieke situaties

Het één-loketmechanisme

De term één loket is beter gekend als het "one-stop-shop"-mechanisme.
In werkelijkheid brengt de keuze voor een verordening als instrument op Europees niveau met zich mee dat deze identiek wordt toegepast in de 28 lidstaten

 

Meer hierover

 

De sancties

De AVG verleent aan de toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid om administratieve geldboeten op te leggen. Het bedrag van deze boeten is bijzonder ontradend. Toch legt de AVG een zeker aantal voorwaarden op. Er werden overigens nog andere, even performante instrumenten om de AVG te doen naleven in het leven geroepen.

Administratieve boetenAndere instrumenten

FAQ

De vragen over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die door verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers gesteld worden zijn in deze rubriek raadpleegbaar.

FAQ

13 stappenplan

Met behulp van het 13 stappenplan kunnen verantwoordelijken en verwerkers de verschillen tussen de huidige Privacywet en de nieuwe AVG opsporen en hun beleid hierop afstemmen.

Elektronische versieExemplaren aanvragen

Download hier

Bereid je voor in 13 stappen (handleiding)