Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verwerker

Materieel en territoriaal toepassingsgebied

Moeten de AVG-bepalingen nageleefd worden als er gegevens worden verwerkt? Dit is een belangrijke vraag. Om daarop te kunnen antwoorden, moet het materieel en het territoriaal toepassingsgebied van de AVG nader worden toegelicht.

Materieel toepassingsgebiedTerritoriaal toepassingsgebied

Klacht en beroep

De beroepsmogelijkheden voor de betrokkenen zijn veel uitgebreider in de AVG. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de middelen waarover de betrokkenen beschikken enerzijds maar ook van de middelen waarover u beschikt bij een geschil.

Meer hierover

Schadevergoeding en aansprakelijkheid

De uitgebreide rechten en beroepsmiddelen gaan onvermijdelijk samen met uw grotere verantwoordelijkheid. De AVG omschrijft in detail het aansprakelijkheidsstelsel dat op u van toepassing is. U vindt in deze rubriek de details.

Meer hierover

Verantwoordingsplicht (accountability)

Dit beginsel is beter gekend onder zijn Engelse naam: accountability. Het belangrijkste doel van die verandering in vergelijking met het bestaande recht is dat u er nu actief verantwoordelijk voor bent dat de gegevensverwerkingen overeenkomstig de AVG geschieden. Daarnaast wordt het hele systeem van de andere verwerker in de AVG uitgewerkt.

Meer hierover

Beveiliging van de verwerking en melding van inbreuken op de beveiliging

De beveiliging van de verwerking is een essentieel element van de AVG. Deze werd overigens verheven tot basisbeginsel van de gegevensbescherming. De verplichting om aan de Privacycommissie inbreuken op de beveiliging te melden is niet onmiddellijk op u van toepassing maar u moet ze wel melden aan de verwerkingsverantwoordelijke.

BeveiligingMelding aan de verwerkingsverantwwoordelijke

Het één-loketmechanisme

De term één loket is beter gekend als het "one-stop-shop"-mechanisme.
In werkelijkheid brengt de keuze voor een verordening als instrument op Europees niveau met zich mee dat deze identiek wordt toegepast in de 28 lidstaten.

 

Meer hierover

Functionaris voor gegevensbescherming

De AVG voert 3 gevallen in waarin een functionaris voor gegevensbescherming moet worden aangeduid. Het is een rol die in de toekomst almaar belangrijker zal worden.

Meer hierover

 

Doorgiften naar derde landen

Er is geen fundamenteel verschil met het bestaande kader voor gegevensdoorgiften. Het principe blijft hetzelfde: verbod op gegevensdoorgiften buiten de Europese Unie. Doorgiften zijn niettemin toegestaan indien er een adequaatheidsbesluit is, een passend beschermingsniveau of een afwijking. Het is evenwel interessant om kennis te nemen van de onderstaande punten van deze rubriek omdat de AVG nieuwe instrumenten toevoegt om de doorgiften te omkaderen.

AdequaatheidsbesluitenPassende waarborgenAfwijkingen voor specifieke situaties

FAQ

De vragen over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die door verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers gesteld worden zijn in deze rubriek raadpleegbaar.

FAQ

13 stappenplan

Met behulp van het 13 stappenplan kunnen verantwoordelijken en verwerkers de verschillen tussen de huidige Privacywet en de nieuwe AVG opsporen en hun beleid hierop afstemmen.

Elektronische versieExemplaren aanvragen

Download hier

Bereid je voor in 13 stappen (handleiding)