Aangifte

Vóór de verantwoordelijke voor de verwerking een gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde verwerking verricht (bijvoorbeeld voor hij persoonsgegevens verzamelt), moet hij deze verwerking bij de Privacycommissie aangeven. Alle inlichtingen uit deze aangifte worden opgenomen in het openbaar register, dat iedereen online kan raadplegen.

Het openbaar register is dus een hulpmiddel voor de betrokken personen om te weten te komen wie gegevens over hen verwerkt. Een aangifte dient bijgevolg enkel om een verwerking te melden, en niet om een toelating of een machtiging voor de verwerking aan te vragen. Het is verder ook niet zo dat wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking aangifte heeft gedaan, hij automatisch voldoet aan alle verplichtingen van de Privacywet. Dat is een verantwoordelijkheid die hij zelf op zich moet nemen, al blijft de Privacycommissie in deze context natuurlijk een aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden.

Aangifteprocedure Elektronische aangifte Papieren aangifte

Inhoud van een aangifte

Een aangifte bevat niet de concrete persoonsgegevens die verwerkt worden, maar wel een omschrijving van de kenmerken van de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om een aantal gegevens op te nemen

Meer informatie over de inhoud van een aangifte

Vrijstelling van aangifte

Niet voor elke verwerking van persoonsgegevens dient bij de Privacycommissie een aangifte te worden ingediend. Sommige verwerkingen zijn immers vrijgesteld van aangifte.

Meer over vrijstelling

Thematische aangifte

Een thematische aangifte is een vereenvoudigd, gedeeltelijk door de Privacycommissie ingevuld formulier voor de aangifte van welbepaalde gegevensverwerkingen

Meer over de thematische aangifte

Een latere verwerking voor historische, statistische of wetensch

Voor deze bijzondere categorie van verwerkingen heeft de wetgever een specifieke aangifteprocedure in het leven geroepen.

Meer over latere verwerkingen

VIA/DPR-aangifte

Met de VIA/DPR aangifte (“Vooraf Ingevulde Aangifte” – “Déclaration PréRemplie”) kunnen (beroeps)organisaties hun leden een aangifteformulier bieden dat door de organisatie reeds gedeeltelijk werd ingevuld.

Meer over de VIA/DPR-aangifte