Search results

Search results

 1. Protocol tussen FOD Justitie en CBPL_2016

  16-01-2017 ...

  sarah.boulerhcha - 16 January 2017

 2. Voorontwerp van uitvoeringsbesluit van hoofdstuk 2 van het decreet houdende de toekenning van tegemoetkomingen via een Waalse geïntegreerde portefeuille voor tegemoetkomingen aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevord

  01/2017 11-01-2017 Voorontwerp van uitvoeringsbesluit van hoofdstuk 2 van het decreet houdende de toekenning van tegemoetkomingen via een Waalse geïntegreerde portefeuille voor tegemoetkomingen aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ...

  Anonymous - 17 January 2017

 3. Adviesaanvraag over een Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverze

  02/2017 11-01-2017 Adviesaanvraag over een Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en ...

  Anonymous - 18 January 2017

 4. Demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles.

  02/2017 11-01-2017 Demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux ...

  Anonymous - 18 January 2017

 5. Profiel jurist

  20-01-2017 ...

  sarah.boulerhcha - 20 January 2017

 6. Profil juriste

  20-01-2017 ...

  sarah.boulerhcha - 20 January 2017

 7. Ontwerp van een Memorandum of Understanding tussen de VS en België om een rechtstreekse toegang te organiseren tot nationale systemen van vingerafdrukgegevens en dit in het kader van de preventie van terrorisme en de strijd tegen illegale immigratie.

  03/2017 11-01-2017 Ontwerp van een Memorandum of Understanding tussen de VS en België om een rechtstreekse toegang te organiseren tot nationale systemen van vingerafdrukgegevens en dit in het kader van de preventie van terrorisme en de strijd tegen ...

  Anonymous - 24 January 2017

 8. Projet de Memorandum of Understanding (mémorandum d'entente) entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique afin d'organiser un accès direct aux systèmes nationaux de données relatives aux empreintes digitales, et ce dans le cadre de la prévention du

  03/2017 11-01-2017 Projet de Memorandum of Understanding (mémorandum d'entente) entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique afin d'organiser un accès direct aux systèmes nationaux de données relatives aux empreintes digitales, et ce dans ...

  Anonymous - 24 January 2017

 9. Projet d'arrêté royal déterminant les données de contact visées à l’article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les modalités de leur communication et de leur enregistrement,

  04/2017 11-01-2017 Projet d'arrêté royal déterminant les données de contact visées à l’article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les modalités de leur communication et de ...

  Anonymous - 24 January 2017

 10. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en

  04/2017 11-01-2017 Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de ...

  Anonymous - 24 January 2017

Pages