Aangifte van een bewakingscamera

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Privacycommissie. In het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s wordt hiervoor een specifieke elektronische aangifteprocedure voorzien. Er zijn verschillende mogelijkheden.

De Camerawet voorziet uitdrukkelijk in een specifiek formulier voor mededeling en overzending van de beslissing tot plaatsing van een bewakingscamera. Het formulier is bestemd voor zowel de Privacycommissie als de korpschef van de politiezone waar de besloten plaats zich bevindt.

Deze thematische camera-aangifte gebeurt in de praktijk enkel via het e-loket van de Privacycommissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera.

 

Deze aangifte geldt dus meteen ook als meldingsplicht aan de korpschef van de politie. De korpschef van de bevoegde politiezone kan via een zoekopdracht in het openbaar register (dat te raadplegen is via de website van de Privacycommissie) nagaan welke besloten plaatsen in zijn politiezone reeds een thematische camera-aangifte hebben ingediend. Om ook de plaats(en) van verwerking te kennen en desgevallend het nummer van de alarmcentrale (die niet mee opgenomen worden in het openbaar register), kan de Privacycommissie op aanvraag het volledige aangifteformulier aan de korpschef toezenden.

Het formulier bevestigt dat het gebruik van de bewakingscamera overeenkomstig de Privacywet gebeurt.

Op de aangifteverplichting bestaat er één uitzondering. U moet geen aangifte doen wanneer u een bewakingscamera plaatst op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus in uw eigen woning. Als u met andere woorden de bewakingscamera buiten aan de gevel van uw woning plaatst of in de tuin is dus wel een aangifte vereist, aangezien de camera niet in uw eigen woning is geplaatst.

Wat bewakingscamera’s betreft op de bewaakte arbeidsplaats, gebeurt de aangifte eveneens via het e-loket van de Privacycommissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór ingebruikname van de bewakingscamera.

Aangifte in de praktijk:

1) De thematische camera-aangifte kan enkel elektronisch worden ingediend;

2) Voor elke nieuwe aangifte dient men een bijdrage te betalen van 25 euro. Een bestaande aangifte kan naderhand gewijzigd of beëindigd worden. Voor een wijziging is een bijdrage van 20 euro vereist;

3) Voor alle nieuwe aangiften die door eenzelfde verantwoordelijke voor de verwerking aan de Privacycommissie worden verstuurd, en die haar op dezelfde postdatum bereiken, wordt een eenmalige vergoeding van 25 euro aangerekend. Dezelfde regeling geldt voor alle wijzigingen die haar op dezelfde postdatum bereiken (eenmalige vergoeding van 20 euro).