Lijst van instellingen van sociale zekerheid die persoonsgegevens verwerken

Uittreksel van de lijst bedoeld in artikel 46, eerste lid, 6°bis van de Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid die tenminste de gegevens bevat bedoeld in artikel 17, § 3, van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, betreffende iedere geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die door een instelling van sociale zekerheid wordt verricht met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid zoals ze zijn meegedeeld of gevalideerd door de betrokken instelling van sociale zekerheid.

VerantwoordelijkeVerwerking

Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf

Fonds voor Bestaanszekerheid

Multipen, sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Sociaal statuut zelfstandigen

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid

Bijzondere verrekenkas - diamantnijverheid

De Familie, kinderbijslagfonds

De Familie, kinderbijslagfonds

Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen "Het Gezin"

Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen "Het Gezin"

ALFA-M Interprofessioneel Kinderbijslagfonds

ALFA-M Interprofessioneel Kinderbijslagfonds

Algemene Compensatiekas voor Werknemers

ACVW Kinderbijslagfonds

Caisse de Compensation des Allocations familiales du Tournaisis

Kinderbijslagfonds van het Doornikse

Westvlaams Kinderbijslagfonds

Westvlaams Kinderbijslagfonds

Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie et du commerce

Kinderbijslagfonds voor de bouwsector, de industrie en de handel

Caisse de compensation pour allocations familiales de l'Union des Classes moyennes

Kinderbijslagfonds van de Union des Classes moyennes

Compensatiekas voor gezinsvergoedingen der centrale der werkgevers aan de haven van Antwerpen VZW (K47)

Compensatiekas voor gezinsvergoedingen der centrale der werkgevers aan de haven van Antwerpen VZW

S.B.B. Kinderbijslagfonds

S.B.B. Kinderbijslagfonds

Caisse de Compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est

Kinderbijslagfonds van de Oostkantons

Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre (A.F.I.C.)

Kinderbijslagfonds van de centrumregio

Kinderbijslagfonds der non-ferro metalennijverheid

Kinderbijslagfonds der non-ferro metalennijverheid

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations (BK1)

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations

Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur (Alfa-Charleroi)

RKW

Nationale Verrekenkas voor Kinderbijslag der Arbeiders van België (NVAB)

RKW

Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons

RKW

Kinderbijslagfonds Assubel (KBF Assubel)

RKW

Sociaal Fonds voor uitzendkrachten

Fonds voor Bestaanszekerheid

Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid (FVB)

Fonds voor Bestaanszekerheid

Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid

Fonds voor Bestaanszekerheid

Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid (FBZMN)

Fonds voor Bestaanszekerheid

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

Vastselling van het recht op gezinsbijslag en betaling

Compensatiekas van de Christelijke Patroons

Compensatiekas van de Christelijke Patroons

Kinderbijslagfonds VEV

Kinderbijslagfonds VEV

Kinderbijslagfonds van Brabant

Kinderbijslagfonds van Brabant

Kinderbijslagfonds De Regionale

Kinderbijslagfonds De Regionale

Sociaal waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid

Fonds voor bestaanszekerheid

Kinderbijslagfonds KBL

KBL

Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen vzw (IKG)

Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen

Antwerpse Vereniging voor Uitkering van Kinderbijslag vzw

Antwerpse Vereniging voor Uitkering van Kinderbijslag

Verrekenkas voor Gezinsvergoeding der Textielnijverheid van 't Kortrijkse vzw

Verrekenkas voor Gezinsvergoeding der Textielnijverheid van 't Kortrijkse

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

Bijzondere Verrekenkas - Ondernemingen binnenscheepvaart

Kinderbijslagfonds nr 02 (KBF02)

RKW

Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers (NPM)

Verwerking sociale zekerheid - bijzondere regeling mijnwerkers

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVK)

Brabo

Vereniging van Fondsen voor Bestaanszekerheid vzw (VFBW)

Beheer van verwijzingsrepertorium voor aangesloten fondsen

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf (FBZ bouw)

Dossiers toekenning van voordelen van bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen (SF vervoer)

Dossiers toekenning van voordelen van bestaanszekerheid

Fonds voor Bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (FBZ PC314)

Verwerking FBZ 314

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens

Dossiers toekenning van voordelen van bestaanszekerheid

Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij

FBZ bakkerij

Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur (SFT)

Taxibedrijven

Sociaal Fonds Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB)

Fonds voor bestaanszekerheid

Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw

Fonds voor bestaanszekerheid

Waarborg- en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven

Fonds voor bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor Ondernemingen van Handel in Brandstoffen

Fonds voor bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders

Fonds voor bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen (SFOO)

Fonds voor bestaanszekerheid

Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten (FBZ Suiker)

Fonds voor bestaanszekerheid

Waarborg- en Sociaal fonds van de groentenconservennijverheid (FBZ Conserven)

Fonds voor bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf (FBZ Garage)

Fonds voor bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen (FBZ Koetswerk)

Fonds voor bestaanszekerheid

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)

Overzeese sociale zekerheid en gewezen koloniale werknemers

Intergewestelijke Sociale verzekeringskas der zelfstandigen Assubel (ISVZ Asubel)

Sociaal statuut zelfstandigen

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

Sociaal statuut zelfstandigen

Nationale Sociale Verzekeringskas voor middenstand en beroepen (SVMB)

Sociaal statuut zelfstandigen

SBB Sociaal Verzekeringsfonds

Sociaal statuut zelfstandigen

Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen De Familie

Sociaal statuut zelfstandigen

Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen vzw

Sociaal statuut zelfstandigen

Interprofessionele Verzekeringskas voor Zelfstandigen (de Interprofessionele)

Sociaal statuut zelfstandigen

Intersociale - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen (de Intersociale)

Sociaal statuut zelfstandigen

Steunt Elkander, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (Steunt Elkander SVF)

Sociaal statuut zelfstandigen

De Zelfstandige Arbeiders van België (ZAB)

Sociaal statuut zelfstandigen

De Neutrale Zelfstandige Maas en Schelde vzw

Sociaal statuut zelfstandigen

Integrity - Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen vzw

Sociaal statuut zelfstandigen

Caisse Wallonne d'Assurances Sociales des Classes Moyennes

Sociaal statuut zelfstandigen

Ministerie van Landbouw en KMO

Sociaal statuut zelfstandigen

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Sociale zekerheid - sector pensioenen (geen ambtenaren)

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

Toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving

Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (OMOB)

OMOB - arbeidsongevallen

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ)

Verwerking RVJ

Nationale patroonskas voor het betaald verlof in de bouwbedrijven en openbare werken

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (CONGEMETAL)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Vakantiefonds voor de textielnijverheid, het breiwerk en de vlasbereiding (VACANTEX)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Kas voor betaalde verlofdagen der Gentse centrale der zee- en binnenvaartwerkgevers

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Ministerie Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Sociale inspectie/gehandicapten/kinderbijslag/bestaansminimum

Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise (CCAF Liège)

Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise

Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales de Verviers (CICAF no. 1)

Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales de Verviers

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Toepassing van de wetgeving sociale zekerheid - werkloosheid

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Toepassing van de wetgeving sociale zekerheid - werkloosheid

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

Toepassing van de wetgeving sociale zekerheid - werkloosheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Controle verzekering geneeskundigde verzorging & uitkeringen

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM)

Wetgeving verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)

Wetgeving verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Landsbond van Liberale Mutualiteiten (LLM)

Wetgeving verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (LOZ)

Wetgeving verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Wetgeving verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking

Fonds voor bestaanszekerheid

Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV)

Toepassing van de wetgeving sociale zekerheid - werkloosheid

Algemeen Belgisch Vakverbond - werkloosheidskas

Toepassing van de wetgeving sociale zekerheid - werkloosheid

Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

Beheer verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ)

Wetgeving verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS (KGV-NMBS)

Wetgeving verzekering geneeskundige verzorging & uitkeringen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)

Sociale zekerheid: inning bijdragen & dossiers gezinsbijslag

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Gegevens voor de sociale zekerheid van loontrekkenden

Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen VEV

Sociaal statuut zelfstandigen

Waarborg en Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Technische Land en Tuinbouwwerken

Fonds technische land- en tuinbouwwerken

De Interfederale, Vrije Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen

Sociaal statuut zelfstandigen

ASLK Verzekeringen NV

Activiteiten van de ASLK zoals beschreven in de bijlage

Sociaal Fonds voor de Inplanting en het Onderhoud van Parken en Tuinen (SFIOPT)

Fonds voor bestaanszekerheid

Fonds voor de diamantnijverheid

Fonds voor bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der. Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten (SF BUS/CAR)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Kas voor betaalde verlofdagen van de fotografienijverheid

Fonds voor bestaanszekerheid

Sociaal Fonds voor de metaalhandel (FBZ Metaalhandel)

Fonds voor bestaanszekerheid

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

KSZ

Administratie der Pensioenen

Toepassing sociale zekerheid

Ministerie van Financiën - Thesaurie

Thesaurie

Kinderbijslagfonds Securex

Kinderbijslagfonds Securex

Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen vzw (Kas 79)

Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen

Fonds voor de beroepsziekten (FMP)

Toepassing wetgeving inzake beroepsziekten

Kas voor het Jaarlijks Verlof Papierverwerkende Nijverheid Turnhout vzw

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Kas voor jaarlijkse vakantie in de ijzer- en staalnijverheid

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Vakantiefonds van de Non-Ferro Metalennijverheid

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Compensatiekas voor Betaald verlof van de Centrale der Werkgevers aan de haven van Antwerpen (CKBV-CEPA)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen (CFBZ-CEPA)

Fonds voor bestaanszekerheid